Polityka prywatności

Przepisy wstępne

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://mysmile.olsztyn.pl został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: ,,Polityka”).
 2. Celem Polityki jest określenie zasad zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Polityka zawiera także informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na stronę internetową, o której mowa w ust. 1 powyżej lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę, o której mowa w ust. 1 powyżej
  (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 5. Strona internetowa wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 7. Właściciel strony internetowej określonej w ust. 1 Polityki jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na jej witrynach.

 

Definicje

 • ,,serwis” – serwis internetowy podmiotu leczniczego My Smile Iwona Alancewicz działający pod adresem https://mysmile.olsztyn.pl.
 • ,,serwis zewnętrzny” – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 • ,,Administrator Serwisu / Danych” – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych  jest Iwona Alancewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: My Smile Iwona Alancewicz, ul. Różana 23, 11-034 Stawiguda, wpisana do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7393655189, REGON: 280487999, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (oznaczenie organu: W-28) pod numerem księgi rejestrowej: 000000253501, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
 • ,,użytkownik” – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • ,,urządzenie” – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 • ,,Cookies (ciasteczka)” – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika,
 • ,,RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ,,dane osobowe” – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 • ,,przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • ,,ograniczenie przetwarzania” – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania,
 • ,,profilowanie” – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 • ,,zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 • ,,naruszenie ochrony danych osobowych” – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
 • ,,pseudonimizacja” – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 • ,,anonimizacja” – anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

 1. Administratorem danych osobowych jest Iwona Alancewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: My Smile Iwona Alancewicz, ul. Różana 23, 11-034 Stawiguda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7393655189, REGON: 280487999, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (oznaczenie organu: W-28) pod numerem księgi rejestrowej: 000000253501. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Ryszarda Knosały 7B/B, 10-015 Olsztyn, drogą telefoniczną: 662 600 482 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: ,,RODO”), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 3. My Smile Iwona Alancewicz jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 4. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania. 

 

 1. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:

 1. pisemnie pod adresem ul. Ryszarda Knosały 7B/B, 10-015 Olsztyn,
 2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 797 651 554, oraz
 3. drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.

Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

 

 1. W jakim celu będziemy przetwarzali dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych i jej realizacji przez Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
 2. wykonywania działalności leczniczej przez Administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, przeprowadzenia leczenia) i wypełnienia w tym celu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z koniecznością̨ prowadzenia dokumentacji medycznej, przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz z przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w przypadku, kiedy Pacjent będzie pobierał imienny dokument księgowy lub fakturę̨,
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z podleganiem kontroli podmiotu leczniczego prowadzonego przez Administratora
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Pacjentów cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Pacjenta stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.

 

 1. Jakie dane są przetwarzane?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu),
 • dane dotyczące zdrowia,
 • informacje medyczne z przebiegu choroby oraz historii przebytych chorób oraz zastosowanym leczeniu,
 • informacje medyczne o udzielanych świadczeniach medycznych, wyniki chorób oraz obrazy i opisy z wykonywanych zdjęć RTG.

 

 1. Od kogo otrzymaliśmy dane osobowe? 

Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń przez Administratora. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenia usług medycznych przez Administratora.

Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych, będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do przekazania Pacjentom wyceny usług Administratora czy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych

 

 1. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, takim jak: dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie, podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora w tym firmom hostingowym, dostawcy usług księgowych i rachunkowych, firm ubezpieczeniowych, kancelarii prawnej, podmiotom nadzorującym działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych, rodzinie i osobom bliskim Pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmiotom prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów. Pani/Pana dane mogą̨ również zostać udostępnione niezależnym podmiotom medycznym, w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej konsultacji medycznej lub przekazania wyników badań do laboratorium medycznego).

 

 1. Przez jaki okres przetwarzane są dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług medycznych oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa, przez okres maksymalnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, za określonymi w ustawie wyjątkami. Dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej będą przechowywane maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń́ przez będą̨ przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, natomiast dane niemedyczne do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 

 1. Czy dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) oraz organizacjom międzynarodowym.

 

 1. Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora;

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora;

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora;

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora;

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora;

 • Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 1. Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Prawa użytkowników strony internetowej

 Osoba, której dane dotyczą:

 1. ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
 2. ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 3. ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa),
 4. ma prawo do wycofania danych zgód odnośnie przesłania danych poprzez formularz kontaktowy w związku z uzyskaniem informacji na przesłane zapytanie w zakresie świadczonych przez Administratora usług,
 5. w dowolnym momencie, ale wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem,
 6. ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach RODO.

 

Pozyskiwanie danych – pliki cookies

Strona internetowa https://mysmile.olsztyn.pl wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Rodzaje gromadzonych danych

 Serwis gromadzi dane o użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP,
 • Typ przeglądarki,
 • Rozdzielczość ekranu,
 • Przybliżona lokalizacja,
 • Otwierane podstrony serwisu,
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 • Rodzaj systemu operacyjnego,
 • Adres poprzedniej podstrony,
 • Adres strony odsyłającej,
 • Język przeglądarki,
 • Prędkość łącza internetowego,
 • Dostawca usług internetowych,
 • Dane demograficzne.

 

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika, co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 

 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

Cele do których wykorzystywane są pliki cookies

Serwis wykorzystuje informacje zapisane w wewnętrznych i zewnętrznych plikach typu cookies w celach:

 1. umożliwienia działania podstawowych funkcji serwisu, w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji użytkownika; 
 2. podniesienia efektywności działania serwisu oraz dopasowania go do potrzeb Klientów;
 3. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron serwisu;
 4. marketingowych, umożliwiających lepsze dopasowanie przekazu reklamowego do preferencji użytkownika.

Dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych. 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z następujących narzędzi:

 • Google Analytics – Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają̨ analizę̨ korzystania z Serwisu. Użytkownik w każdej chwili może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, możemy prowadzić analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu projektowania rozwiązań poprawiających efektywność strony;
 • Google Tag Manager – narzędzie to służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony. Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów;
 • Pixel Facebook’aAPI konwersji Facebook’a – Serwis wykorzystuje cookies marketingowe Facebook’a tzw. piksel Facebooka. Narzędzie to umożliwia zbieranie danych, które następnie Administrator może wykorzystać w kampanii reklamowej na Facebooku na podstawie monitorowania działań użytkownika w Serwisie. API konwersji umożliwia aplikacjom śledzenie konwersji internetowych, zdarzeń po konwersji i wizyt na stronie, a także danych potrzebnych do kierowania reklam, czy ich raportowania, wglądu w odbiorców i reklam dynamicznych. Informacje te mogą pomóc w poprawieniu wyników i pomiarów kampanii reklamowych na Facebooku.
 • prowadząc działania reklamowe: Meta Ads i Google Ads – Administrator korzysta także z funkcji remarketingu Google, która umożliwia prezentowanie w sieci reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników z treścią Serwisu, np. które obszary zainteresowały Użytkownika. Dla zrealizowania tych działań na urządzeniu Użytkownika zapisywane są pliki cookies Google, które pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających gdy znajdą się oni na stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających, które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach internetowych, wykorzystujących funkcję remarketingu Google.

 

Bezpieczeństwo składowania danych

 Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki cookies

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową,

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z internetu.

Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

 

Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje serwisu w przypadku gdy użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

Linki zewnętrzne

 W serwisie – artykułach, postach, wpisach użytkowników, mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza serwisem.

 

Postanowienia końcowe

 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie oraz do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

Wprowadzone zmiany w Polityce będą publikowane na tej po

dstronie serwisu i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.