Ochrona danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się
z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwona Alancewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: My Smile Iwona Alancewicz, ul. Różana 23, 11-034 Stawiguda, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7393655189, REGON: 280487999 (dalej ,,Administrator„). Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Ryszarda Knosały 7B/B, 10-015 Olsztyn, drogą telefoniczną: 662 600 482 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
  1. pisemnie pod adresem ul. Ryszarda Knosały 7B/B, 10-015 Olsztyn,
  2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 797 651 554, oraz
  3. drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mysmile.olsztyn.pl.

Jakakolwiek zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych nie będzie wpływała na wskazany powyżej sposób kontaktu.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych i jej realizacji przez Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
  2. wykonywania działalności leczniczej przez Administratora (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, przeprowadzenia leczenia) i wypełnienia w tym celu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z koniecznością̨ prowadzenia dokumentacji medycznej, przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz z przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w przypadku, kiedy Pacjent będzie pobierał imienny dokument księgowy lub fakturę̨,
  4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO,
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
   z podleganiem kontroli podmiotu leczniczego prowadzonego przez Administratora
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych, Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak: dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie, podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora w tym firmom hostingowym, dostawcy usług księgowych i rachunkowych, firm ubezpieczeniowych, kancelarii prawnej, podmiotom nadzorującym działalność medyczną w zakresie świadczenia usług medycznych, rodzinie i osobom bliskim Pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmiotom prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów. Pani/Pana dane mogą̨ również zostać udostępnione niezależnym podmiotom medycznym, w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej konsultacji medycznej lub przekazania wyników badań do laboratorium medycznego).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane do momentu prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług medycznych oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy prawa dotyczące działalności medycznej, przez okres maksymalnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, za określonymi w ww. ustawie wyjątkami. Dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej będą przechowywane maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń́ przez będą̨ przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, natomiast dane niemedyczne do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 21 RODO, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń przez Administratora. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenia usług medycznych przez Administratora.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.